Informacja PDF Drukuj Email
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

 

w dniach  17 - 19 marca 2014 r.

ogłasza dodatkowy nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Poddziałanie 6.1.3.

 

dla 5 osób bezrobotnych z grupy docelowej:

 

- osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna

 

Czas stażu: od 1 kwietnia do 30 września 2014 r.

 

UWAGA!Ze względu na założenia programowe wskazane w Priorytecie VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zobowiązujące do jak największej aktywizacji zarejestrowanych bezrobotnych, z  rekrutacji wyklucza się skierowanie na staż  osoby bezrobotne, które w latach 2008-2013 były już aktywizowane w ramach realizacji projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę” poprzez: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenie, dotację lub doposażenie stanowiska pracy.

 

2/ Wnioskodawca ubiegający się o zorganizowanie stażu w ramach środków EFS musi spełnić kryteria wynikające z Ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia (…) oraz z zasad organizacji staży na 2014 r.

 

3/ Wniosek na zorganizowanie stażu należy pobrać ze strony www.pup.garwolin.pl  (obowiązuje wersja z 10.01.2014 r.)

 

4/ Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy składać do sekretariatu Urzędu od 17do 19 marca 2014 r.  Na pierwszej stronie wniosku dopisać ręcznie„STAŻ EFS”

 

 

Uwaga!

 

Zastrzega się przerwanie naborów wniosków na staż w momencie rekrutacji przewidzianej liczby miejsc

 
Informacja o planowanym naborze PDF Drukuj Email

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

 

w dniach  10 - 14 marca 2014 r.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

dla 95 osób bezrobotnych z grup docelowych:

- osoby powyżej 50 roku życia - 4 os. (2 kobiety i 2 mężczyzn)

- osoby do 25 roku życia  tzw. młodzież NEET (osoby do 25 lat niekształcące się i nieszkolące, przebywające w rejestrze osób bezrobotnych nie dłużej niż 4 miesiące) - 20 osób (8 kobiet i 12 mężczyzn)

- pozostałe osoby bezrobotne - 71 os. (25 kobiet i 46 mężczyzn)

 

1/ Maksymalna kwota doposażenia w ramach projektu wynosi 21 000,00 zł brutto.

 

2/Z rekrutacji wyklucza się wnioski dotyczące osób bezrobotnych, które w latach 2008-2013 były aktywizowane poprzez dotację lub doposażenie stanowiska pracy w ramach realizacji projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę”. Jest to wymógł wynikający z celów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący objęcie wsparciem w projekcie jak największej ilości osób bezrobotnych.

 

3/ Podmioty gospodarcze będące podatnikami VAT zobowiązane będą do zwrotu równowartości odzyskanego podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

 

Formularze wniosków należy pobrać na stronie Urzędu www.pup.garwolin.pl

 

O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje wpływ wniosku do PUP

w Garwolinie w dniach 10-14.03.2014 w godz. 8.00 – 16.00.

 
Informacja PDF Drukuj Email
 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

Informuje, iż  w związku ze złożoną dużą ilością wniosków o zorganizowanie stażu zawodowego spełniających kryteria dostępu w ramach projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Poddziałanie 6.1.3.,  nabór wniosków na staż zostaje skrócony do dnia 14.02.2014r. do godziny 16.00. Rozpatrzenie wniosków następuje zgodnie z kolejnością ich złożenia w siedzibie Urzędu.

Kryteria dostępu do projektu EFS określono w ogłoszeniu naboru z dnia 3.02.2014 r.

Wnioski złożone  po 14.02.2014  nie będą rozpatrywane.

 
Informacja PDF Drukuj Email

W związku ze złożoną dużą ilością wniosków na szkolenia, które wpłynęły do tut. urzędu, Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że wnioski na szkolenie będą przyjmowane do dnia 14 lutego 2014 r do godz. 1600   

 
Informacja PDF Drukuj Email

W związku ze złożoną dużą ilością wniosków o zorganizowanie stażu zawodowego w ramach środków Funduszu Pracy, informujemy, że nabór wniosków zostanie zakończony z dniem 14.02.2014r. do godziny 16.00.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Hjemmeside Wildberry Telefoni Internet